BPSc – ռուսալեզու բլոգ նվիրված` կլինիկական հոգեբանությանը, հոգեբուժությանը, հոգեթերապիային և նեյրոգիտությանը:

Psychoscience.am – եռալեզու (հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն) հանդես  հոգեբանությանից, հոգեբուժությանից, հոգեթերապիայից և նեյրոգիտությանից: